Expedio Arbori
Venkel 37
8101 DL Raalte
T 0572 - 364400

E info@expedio-arbori.nl

U bevindt zich in: Nieuws

Nieuws

Nieuwsitems:Nieuwe Picus 3 geluidstomograaf voor Expedio Arbori top

Het kleine, maar innovatieve boomadviesburo uit Raalte heeft sinds 2013 haar onderzoeksmethoden nog verder weten te verfijnen. Met de veelal noordelijk nuchtere benadering van zijn werk probeert Ronald middels overzichtelijke analyses van onderzoeksgegevens een helder en bruikbaar advies te verzorgen voor zijn klanten.

De conventionele onderzoeksmethode met geluidstomografie wordt binnen Expedio Abori uitgevoerd met de nieuwste Picus geluidstomograaf; de Picus-3. Doordat de Picus-3 nu is voorzien van twee kabelbomen met afzonderlijk 6 sensoren, zijn de afzonderlijk te plaatsen kastjes niet meer nodig. De signalen en meetresultaten kunnen zonder tussenkomst van een pc meteen in het veld gevolgd worden.

Ronald verwacht hierdoor niet alleen sneller te kunnen werken, maar tevens nauwkeurigere meetresultaten te verkrijgen, omdat ook de mogelijkheden van de Picus-3 aanzienlijk zijn verbeterd.
  Picus-3 geluidstomograaf
  picus-info

De onderzoeksmethode die Ronald hanteert wordt voorafgegaan aan een winddrukanalyse; ‘We benaderen voorafgaand aan fysieke onderzoeken welke stabiliteitsreserves de boom zou moeten hebben, welke wordt omgerekend naar een minimum benodigde restwandwaarde’

Zowel de boomeigen gegevens (boomhoogte, kroondiameter, kroonhoogte etc.) worden hierbij nauwkeurig opgenomen. Ook de standplaatsafhankelijke factoren spelen hierbij een grote rol, bijvoorbeeld grondsoort, geografie, omliggende bebouwing e.d.
“Een boom in een dichtbebouwde omgeving vangt over het algemeen minder wind dan een boom in een onbebouwde omgeving”.

De winddrukanalyse is gebaseerd op de internationale genormeerde rekenmethode ‘Eurocode 1’, waarbij het lokale windklimaat in acht wordt genomen. Voor de basisberekening van de winddruk is in de Nederlandse situatie
NEN-EN 1991-1-4-2005NB2010 toegepast inclusief de indeling in windgebieden.
De restwandwaardeberekeningen worden gebaseerd op “Handbuch der Baumstatik + Baumkontrolle” door Wessely/Erb 1998.
De globale veiligheidsfactor word berekend met een stam zonder holtes en is feitelijk dus de maximale veiligheidsfactor.

Door deze analyse te combineren met de Picusmetingen, wordt een meer realistisch beeld van de veiligheid van iedere boom afzonderlijk gekregen, gerelateerd aan de boom en zijn standplaats.
Voor meer informatie www.expedio-arbori.nl of bel met Ronald Wobben; 0572-364400
Werkzaamheden op het gebied van cursussen en workshops uitgebreid top

Als nieuwe ontwikkeling heeft Expedio Arbori haar werkzaamheden op het gebied van cursussen en workshops uitgebreid. Om hiervoor een breder scala aan belangstellenden te kunnen bedienen is de samenwerking ontstaan met Boom KCB uit Nijeberkoop.
Ronald Wobben en Jan-Bouke Sijtsma hebben hiervoor hun kennis en kunde op het gebied van bomen en groen gebundeld, wat heeft geleid tot een gevarieerd cursusaanbod.
Onze bedrijfstrainingen, cursussen en workshops kenmerken zich door de praktische benadering. De dagelijkse praktijk vormt de basis en actuele ontwikkelingen worden op de voet gevolgd.

Wij streven naar een persoonsgerichte benadering en verrijking van het kennisniveau.
De verschillende vakdisciplines en onderwerpen die in de cursussen aan bod komen, kunnen als voorbereiding worden gezien voor de examens en certificering tot boomveiligheidscontroleur of -inspecteur, en als aanvulling en voorbereiding op het ETW, ETT traject. Daarnaast vormen zij een praktische aanvulling en voorbereiding op een cursus boomtaxatie en vaktest van de NVTB (Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen en houtachtige gewassen).

Een kort overzicht van de beschikbare cursussen zijn hieronder weergegeven. Een uitgebreide weergave van ons cursusaanbod vindt u in onze cursusagenda op onze website.

* Snoeien van bomen
    - begeleidingssnoei
- onderhoudssnoei
* Kroondynamiek en beheer
* Groeiplaatsinrichting  & Groeiplaatsverbetering
* Planten & Verplanten
* Boomveiligheidsinspectie volgens zorgplicht
* Actuele ziekten en plagen in bomen
* Waarde- en schadebepaling van bomen

Naast dit cursusaanbod bestaat tevens de mogelijkheid om een onderdeel van een bepaald onderwerp verder uit te diepen, waardoor er op maat verzorgde workshops mogelijk zijn.  Neemt u hiervoor vrijblijvend contact op met Ronald Wobben van Expedio Arbori via  info@expedio-arbori.nl of 0572-364400.Expedio Arbori is binnen de zoekmachines te vinden op de volgende woorden: Expedio Arbori, expedio, arbori, raalte, boomtechnisch onderzoek, boomonderzoek, boomadvies, boomadviseur, boom advies, boomverzorging, snoeiadvies, boomonderhoud, onderhoud bomen, groeiplaatsonderzoek, groeiplaatsproblemen, groeiplaatsaspecten, groeiplaatsverbetering, grondmonsteranalyse, boomtaxatie, boomtaxateur, boomtaxateurs boomwaardebepaling, boomschadetaxatie, taxatie boomschade, haalbaarheidsonderzoek boomverplanting, stabiliteitsonderzoek, trekproef, windworpsimulatie, simulatie windworp, bewortelingsonderzoek, onderzoek inwendige houtkwaliteit, houtkwaliteitsmeting, bomen effect analyse, boombegeleiding, bouwprojecten, bouwproject, boomwerkplan, boombeheer, boombeheersplan, boombeheer plan, boombehoud, boombescherming, bescherming, monumentale bomen, beeldbepalende bomen, waardevolle bomen, boombeleid, boombeleidsplan, boomcontrole, boomveiligheidscontrole, boomveiligheid, boomziekten, boomdefecten, defectsymptomen bomen, straatboom, stadsboom, stadsbomen, stadsbomenvademecum, boomsoorten en gebruikswaarde, bomen en wet, massaria, massariaziekte, essterfte, essensterfte, kastanjebloederziekte, eiken processierups, beluchten, bemesten, organische meststoffen, bodemstructuur, bodemverdichting, bodemzuurstof, bomen bemesten, bomen, planten, verplanten, groeiplaatsconstructies, groeiplaatsinrichting, bomengrond, bomenzand, boom, boomsoort, doorwortelbare ruimte, boomonderhoud, boomveiligheidscontrole, VTA-inspectie, bouwproject, Det Norske Veritas, doorwortelbare ruimte, Geldersch Landschap, gemeente, provincie overijssel, provincie gelderland, gemeente Raalte, gemeenten, groeiplaatsinjector, arborboom, arbor, boomadviesburo, boomadviesbureau, boomadviesburo Duifhuizen, boomadviesbureau De Groot, De Groot, Cobra boomadviseurs, NVTB, KPB, ISA, Aequor Bomenstichting, European Tree Technician, Treetechnician, ETT, European Tree Worker, Treeworker, ETW, arbotom, picus geluidstomograaf, boom-kcb, resistograaf, roeken, roeken verplaatsen, roeken Zutphen, roekenbeschermingsplan, ancient trees, veteran trees, veteranenbomen, honingzwam, tonderzwam, reuzenzwam, eikhaas, korsthoutskoolzwam, biefstukzwam, zwavelzwam, zadelzwam, oesterzwam, houtrot in bomen, bruinrot, witrot, kapvergunning